Profilkategorien


Höhe in mm (Rohmaß)

Breite in mm (Rohmaß)

0604(FT 86)
Blockhausprofil
0605(FT 87)
Blockhausprofil
0634(FT 81)
Blockhausprofil
0635(FT 82)
Blockhausprofil
0636(FT 83)
Blockhausprofil
0804(FT 51 - FT 781)
Wechselfalsprofil
0805(FT 52 - FT 782)
Wechselfalsprofil
0806(FT 53 - FT 783)
Profil
0834(FT 56 - FT 791)
Wechselfalsprofill
0835(FT 57 - FT 792)
Wechselfalsprofil
0836(FT 58 - FT 793)
Wechselfalsprofil
1004(FT 26 - FT 786)
TGV Profil
1005(FT 27 - FT 787)
TGV Profil
1006(FT 28 - FT 788)
TGV Profil
1034(FT 31 - FT 801)
TGV Profil
1035(FT 32 - FT 802)
TGV Profil
1036(FT 33 - FT 803)
TGV Profil
1084(FT 36 - FT 796)
TGU Profil
1085(FT 37 - FT 797)
TGU Profil
1086(FT 38 - FT 798)
TGU Profil
1304(FT 756)
Klinkprofil
1305(FT 757)
Klinkprofil
1326(FT 763)
Klinkprofil
1504(FT 751)
1 auf 2 Profil
1505(FT 752)
1 auf 2 Profil
1506(FT 753)
1 auf 2 Profil
1507(FT 754)
1 auf 2 Profil
1508(FT 755)
1 auf 2 Profil
1524(FT 771)
1 auf 2 Profil
1525(FT 772)
1 auf 2 Profil
1526(FT 773)
1 auf 2 Profil
1544(FT 766)
1 auf 2 Profil
1545(FT 767)
1 auf 2 Profil
1546(FT 768)
1 auf 2 Profil
2004(FT 96)
Zweiseitiges Profil
2005(FT 97)
Zweiseitiges Profil
2006(FT 98)
Zweiseitiges Profil
2034(FT 116)
Zweiseitiges Profil
2035(FT 117 / Moelven 461, 462, 463)
Zweiseitiges Profil
2064(FT 151 / Moelven 471, 472, 473)
Zweiseitiges Profil
2065(FT 152 / Moelven 471, 472, 473)
Zweiseitiges Profil
2066(FT 153)
Zweiseitiges Profil
2067(FT 154)
Zweiseitiges Profil
2068(FT 155)
Zweiseitiges Profil
2094(FT 156)
Zweiseitiges Profil
2095(FT 157)
Zweiseitiges Profil
2096(FT 158)
Zweiseitiges Profil
2097(FT 159)
Zweiseitiges Profil
2098(FT 160)
Zweiseitiges Profil
2124(FT 351)
Zweiseitiges Profil
2125(FT 352)
Zweiseitiges Profil
2126(FT 353)
Zweiseitiges Profil
2127(FT 354)
Zweiseitiges Profil
2128(FT 355)
Zweiseitiges Profil
2304(FT 121)
Blockhausprofil
2305(FT 122)
Blockhausprofil
2306(FT 123)
Blockhausprofil
2307(FT 124)
Blockhausprofil
2308(FT 125)
Blockhausprofil
2334(FT 136)
Blockhausprofil
2335(FT 137)
Blockhausprofil
2336(FT 138)
Blockhausprofil
2337(FT 139)
Blockhausprofil
2338(FT 140)
Blockhausprofil
2354(FT 141)
Blockhausprofil
2355(FT 142)
Blockhausprofil
2395(FT 297)
Blockhausprofil
2424(FT 301)
Blockhausprofil
2425(FT 302)
Blockhausprofil
2426(FT 303)
Blockhausprofil
2454(FT 306)
Blockhausprofil
2455(FT 307)
Blockhausprofil
2456(FT 308)
Blockhausprofil
2457(FT 309)
Blockhausprofil
2458(FT 310)
Blockhausprofil
2484(FT 331)
Blockhausprofil
2485(FT 332)
Blockhausprofil
2486(FT 333)
Blockhausprofil
2604(FT 126)
TGV Profil
2605(FT 127)
TGV Profil
2606(FT 128)
TGV Profil
2607(FT 129)
TGV Profil
2608(FT 130)
TGV Profil
2634(FT 131 - FT 826 / Moelven 431, 432, 433)
Nut und Feder Profil
2636(FT 133 - FT 828)
Nut und Feder Profil
2637(FT 134 - FT 829)
Nut und Feder Profil
2638(FT 135 - FT 830)
Nut und Feder Profil
2684(FT 146 - FT 946)
TGU Profil
2685(FT 147 - FT 947 / Moelven 601, 602, 603)
TGU Profil
2686(FT 148 - FT 948)
TGU Profil
2687(FT 149 - FT 949)
TGU Profil
2688(FT 150 - FT 950)
TGU Profil
3004(FT 161 - FT 831)
Ortgangprofil unten
3005(FT 162 - FT 832)
Ortgangprofil unten
3006(FT 163 - FT 833)
Ortgangprofil unten
3007(FT 164 - FT 834)
Ortgangprofil unten
3008(FT 165 - FT 835)
Ortgangprofil unten
3035(FT 167 - FT 837)
Ortgangprofil
3034(FT 166 - FT 836)
Ortgangprofil
3036(FT 168 - FT 838)
Ortgangprofil
3037(FT 169 - FT 839)
Ortgangprofil
3038(FT 170 - FT 840)
Ortgangprofil
3064(FT 171 - FT 841)
Ortgangprofil oben
3065(FT 172 - FT 842)
Ortgangprofil oben
3066(FT 173 - FT 843)
Ortgangprofil oben
3067(FT 174 - FT 844)
Ortgangprofil oben
3068(FT 175 - FT 845)
Ortgangprofil oben
3094(FT 176 - FT 846)
Ortgangprofil unten
3095(FT 177 - FT 847)
Ortgangprofil unten
3096(FT 178 - FT 848)
Ortgangprofil unten
3097(FT 179 - FT 849)
Ortgangprofil unten
3098(FT 180 - FT 850)
Ortgangprofil unten
3124(FT 181 - FT 851 / Moelven 501, 502, 503)
Ortgangprofil
3125(FT 182 - FT 852 / Moelven 501, 502, 503)
Ortgangprofil
3126(FT 183 - FT 853)
Ortgangprofil
3127(FT 184 - FT 854)
Ortgangprofil
3128(FT 185 - FT 855)
Ortgangprofil
3154(FT 186 - FT 856)
Ortgangprofil oben
3155(FT 187 - FT 857)
Ortgangprofil oben
3156(FT 188 - FT 858)
Ortgangprofil oben
3157(FT 189 - FT 859)
Ortgangprofil oben
3158(FT 190 - FT 860)
Ortgangprofil oben
3604(FT 311 - FT 901)
Wechselfalsprofil
3605(FT 312 - FT 902)
Wechselfalsprofil
3606(FT 313 - FT 903)
Wechselfalsprofil
3607(FT 314 - FT 904)
Wechselfalsprofil
3608(FT 315 - FT 905)
Wechselfalsprofil
3634(FT 316 - FT 906)
Wechselfalsprofil
3635(FT 317 - FT 907)
Wechselfalsprofil
3636(FT 318 - FT 908)
Wechselfalsprofil
3637(FT 319 - FT 909)
Wechselfalsprofil
3638(FT 320 - FT 910)
Wechselfalsprofil
3664(FT 321 - FT 911)
Wechselfalsprofil
3665(FT 322 - FT 912)
Wechselfalsprofil
3666(FT 323 - FT 913)
Wechselfalsprofil
3667(FT 324 - FT 914)
Wechselfalsprofil
3668(FT 325 - FT 915)
Wechselfalsprofil
3694(FT 326 - FT 916)
Wechselfalsprofil
3695(FT 327 - FT 917)
Wechselfalsprofil
3696(FT 328 - FT 918)
Wechselfalsprofil
3697(FT 329 - FT 919)
Wechselfalsprofil
3698(FT 330 - FT 920)
Wechselfalsprofil
3905(FT 927)
Klinkprofil
3906(FT 928)
Klinkprofil
3907(FT 929)
Klinkprofil
3908(FT 930)
Klinkprofil
4204(FT 406 - FT 941)
Rhombusprofil
4205(FT 407 - FT 942)
Rhombusprofil
4206(FT 408 - FT 943)
Rhombusprofil
4207(FT 409 - FT 944)
Rhombusprofil
4208(FT 410 - FT 945)
Rhombusprofil
4234(FT 921)
1 auf 2 Profil
4235(FT 922)
1 auf 2 Profil
4236(FT 923)
1 auf 2 Profil
4237(FT 924)
1 auf 2 Profil
4238(FT 925)
1 auf 2 Profil
4262(FT 976A)
Multibrett
4264(FT 976)
Multibrett
4265(FT 977)
Multibrett
4266(FT 978)
Multibrett
4267(979)
Multibrett
4268(FT 980)
Multibrett
5205(FT 462)
Blockhausprofil
5206(FT 463)
Blochhausprofil
5207(FT 464)
Blochhausprofil
5208(FT 465)
Blochhausprofil
5235(FT 467)
Blockhausprofil
5236(FT 468)
Blockhausprofil
5237(FT 469)
Blockhausprofil
5405(FT 452)
TGU Profil
5406(FT 453)
TGU Profil
5407(FT 454)
TGU Profil
5408(FT 455)
TGU Profil
5605(FT 1042)
Klinkprofil
5606(FT 1043)
Klinkprofil
5607(FT 1044)
Klinkprofil
5608(FT 1045)
Klinkprofil
5635(FT 1047)
Klinkprofil
5636(FT 1048)
Klinkprofil
5637(FT 1049)
Klinkprofil
5638(FT 1050)
Klinkprofil
5665(FT 1062)
Klinkprofil
5666(FT 1063)
Klinkprofil
5667(FT 1064)
Klinkprofil
5668(FT 1065)
Klinkprofil
5696(T 3601)
Klinkprofil
5805(FT 447)
Zweiseitiges Profil
5825(FT 477)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
5826(FT 478)
Zweitiges Profil / Spundprofil
5827(FT 479)
Zweitiges Profil / Spundprofil
5843(T 3302)
Zweiseitiges Profil / Rhombusprofil
5862(T 3201)
Zweiseitiges Profil / Rhombusprofil
6405(FT 497)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
6406(FT 498)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
6407(FT 499)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
6505(FT 487)
Blockhausprofil
6506(FT 488)
Blockhausprofil
6507(FT 489)
Blockhausprofil
7606(FT 513)
Blockhausprofil
7605(FT 512)
Blockhausprofil
7607(FT 514)
Blockhausprofil
7608(FT 515)
Blockhausprofil
7645(FT 517)
Blockhausprofil
7646(FT 518)
Blockhausprofil
7647(FT 519)
Blockhausprofil
7648(FT 520)
Blockhausprofil
7805(FT 522)
Nut und Federprofil
7806(FT 523)
Nut und Federprofil
7807(FT 524)
Nut und Federprofil
7808(FT 525)
Nut und Federprofil
7835(FT 527)
Nut und Federprofil
7836(FT 528)
Nut und Federprofil
7837(FT 529)
Nut und Federprofil
7838(FT 530)
Nut und Federprofil
7868(FT 535)
Nut und Federprofil
7865(FT 532)
Nut und Federprofil
7866(FT 533)
Nut und Federprofil
7867(FT 534)
Nut und Federprofil
8005(FT 507)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
8006(FT 508)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
8007(FT 509)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
8008(FT 510)
Zweiseitiges Profil / Spundprofil
8556(FT 613)
Blockhausprofil
8557(FT 614)
Blockhausprofil
8558(FT 615)
Blockhausprofil
8586(FT 633)
Blockhausprofil
8587(FT 634)
Blockhausprofil
8588(FT 635)
Blockhausprofil
8616(FT 638)
Blockhausprofil
8617(FT 639)
Blockhausprofil
8618(FT 640)
Blockhausprofil
8646(FT 643)
Blockhausprofil
8647(FT 644)
Blockhausprofil
8648(FT 645)
Blockhausprofil
8676(FT 648)
Blockhausprofil
8677(FT 649)
Blockhausprofil
8678(FT 650)
Blockhausprofil
8756(FT 618)
Nut und Federprofil
8757(FT 619)
Nut und Federprofil
8758(FT 620)
Nut und Federprofil
8786(FT 623)
Nut und Federprofil
8787(FT 624)
Nut und Federprofil
8788(FT 625)
Nut und Federprofil
9106(FT 608)
Spundprofil
9107(FT 609)
Spundprofil
9108(FT 610)
Spundprofil
9556(FT 713)
Blockbohlenprofil
9557(FT 714)
Blockbohlenprofil
9558(FT 715)
Blockbohlenprofil
9606(FT 708)
Spundprofil
9607(FT 709)
Spundprofil
9608(FT 710)
Spundprofil
8816(FT 628)
Nut und Federprofil
8817(FT 629)
Nut und Federprofil
8818(FT 630)
Nut und Federprofil
2635(FT 132 - FT 827 / Moelven 431, 432, 433)
Nut und Feder Profil
3304(FT 191)
TGV Profil
3305(FT 192)
TGV Profil
3306(FT 193)
TGV Profil
3334(FT 196)
TGV Profil
3335(FT 197)
TGV Profil
3336(FT 198)
TGV Profil
3364(FT 336 - FT 861)
TGU Profil
3365(FT 337 - FT 862 / Moelven 581, 582, 583)
TGU Profil
3366(FT 338 - FT 863)
TGU Profil
3367(FT 339 - FT 864)
TGU Profil
3368(FT 340 - FT 865)
TGU Profil
3394(FT 341 - FT 866)
TGV Profil
3395(FT 342 - FT 867 / Moelven 551, 552, 553)
TGV Profil
3396(FT 343 - FT 868)
TGV Profil
3397(FT 344 - FT 869)
TGV Profil
3398(FT 345 - FT 870)
TGV Profil
3424(FT 346 - FT 871 / Moelven 541, 542, 543)
Nut und Feder Profil
3425(FT 347 - FT 872 / Moelven 541, 542, 543)
Nut und Feder Profil
3426(FT 348 - FT 873)
Nut und Feder Profil
3427(FT 349 - FT 874)
Nut und Feder Profil
3428(FT 350 - FT 875)
Nut und Feder Profil
3454(FT 361 - FT 881)
TGU TGV Profil
3455(FT 362 - FT 882 / Moelven 591, 592, 593)
TGU TGV Profil
3456(FT 363 - FT 883)
TGU TGV Profil
3457(FT 364 - FT 884)
TGU TGV Profil
3458(FT 365 - FT 885)
TGU TGV Profil
3935(FT 932)
Klinkprofil
3936(FT 933)
Klinkprofil
3937(FT 934)
Klinkprofil
3938(FT 935)
Klinkprofil
3996(FT 938)
Klinkprofil
3997(FT 939)
Klinkprofil
3998(FT 940)
Klinkprofil
5863(T 3303)
Zweiseitiges Profil
6005(FT 1052)
1 auf 2 Profil
6006(FT 1053)
1 auf 2 Profil
6034(FT 1056)
1 auf 2 Profil
6035(FT 1057)
1 auf 2 Profil
6036(FT 1058)
1 auf 2 Profil
6037(FT 1059)
1 auf 2 Profil
6038(FT 1060)
1 auf 2 Profil
5424
TGU Profil
5434
TGU Profil
3134(FT 851F)
Nut und Federprofil
3135(FT 852F / Moelven 451, 452, 453)
Nut und Federprofil
3136(FT 853F)
Nut und Federprofil
3137(FT 854F)
Nut und Federprofil
3138(FT 855F)
Nut und Federprofil
3014(FT 161-15 - FT 831-15)
Ortgangprofil
3015(FT 162-15 - FT 832-15)
Ortgangprofil
3016(FT 163-15 - FT 833-15)
Ortgangprofil
3017(FT 164-15 - FT 834-15)
Ortgangprofil
3018(FT 165-15 - FT 835-15)
Ortgangprofil
3044(FT 166-15 - FT 836-15)
Ortgangprofil
3045(FT 167-15 - FT 837-15)
Ortgangprofil
3046(FT 168-15 - FT 838-15)
Ortgangprofil
3047(FT 169-15 - FT 839-15)
Ortgangprofil
3048(FT 170-15 - FT 840-15)
Ortgangprofil
3074(FT 171-15 - FT 841-15)
Ortgangprofil
3075(FT 172-15 - FT 842-15)
Ortgangprofil
3076(FT 173-15 - FT 843-15)
Ortgangprofil
3077(FT 174-15 - FT 844-15)
Ortgangprofil
3078(FT 175-15 - FT 845-15)
Ortgangprofil
6413
Rhombusprofil
5425
TGU Profil
3966
Klinkprofil
9714
Eckprofil
3416
Nut und Feder Profil
4304
1 auf 2 Profil
4305
1 auf 2 Profil
4306
1 auf 2 Profil
6054
1 auf 2 Profil
6055
1 auf 2 Profil
6056
1 auf 2 Profil